Promotii

15. 11. 08
posted by: Administrator
Accesări: 7538

Regulament de participare la loteria publicitara

“Castiga cu Trocal si Kömmerling 76 mm“

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL LOTERIEI

Loteria publicitara “Castiga cu Trocal 76mm si  Kömmerling76mm” (numita in continuare Campania) este organizata de catre MEDIAPOST HIT MAIL S.A. („Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Siriului Nr. 42-46, et. 3, sectiunea 1, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, avand CIF RO13351917, operator de date cu caracter personal conform notificarii nr. 298/08.07.2008, astfel cum a fost modificata ulterior, reprezentata de Dl. Marian Seitan, in calitate de Director General in numele  S.C. PROFINE ROMANIA  S.R.L., cu sediul în Bragadiru, sos. Alexandriei, nr. 152-156  judeţul Ilfov, inregistrată la Registrul Comertului cu numărul J23/1075/2002, Cod Unic de Înregistrare fiscală RO11668600.

Prezenta loterie   publicitara  este organizata in conformitate cu prevederile art.41 din Ordonanta Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul promoţiei va fi publicat in mod gratuit, pe perioada desfăşurarii promoţiei pe site-ul www.deciziata.ro .

Regulamentul este disponibil, în mod gratuit oricărui solicitant si la adresa SC PROFINE ROMANIA SRL din Bragadiru, sos. Alexandriei, nr.152-156, judetul Ilfov.

Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfaşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a paticipanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştiinţa publicului pe site-ul www.deciziata.ro

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI

Campania “Castiga cu Trocal 76 mm si Kömmerling76 mm“ se va desfăşura în perioada 1 iunie 2015 – 25 noiembrie   2015 şi urmează să fie organizata şi desfăşurata pe intreg teritoriul României. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada campaniei pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE Şi CONDIŢII DE PARTICIPARE

Campania  “Castiga cu Trocal 76 mm si Kömmerling76 mm “  este accesibila tuturor persoanelor  fizice rezidente în România,  care achizitioneaza  in perioada desfasurarii campaniei produse de tamplarie  marca Trocal 76 mm sau Koemmerlig 76 mm de la unul din partenerii  Profine Romania S.R.L.

Participantii trebuie sa fie posesori ai unui buletin de identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat).

La acest concurs nu se pot înscrie angajaţii grupului de firme Profine Romania, membri familiilor acestora (ex. copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie), angajatii producatorilor  de tamplarie, inclusiv membri familiilor acestora (ex. copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) si nici angajatii agentiilor publicitare implicate in desfasurarea acestei campanii, inclusiv membri familiilor acestora (ex. copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Nu pot participa la campanie si nu vor putea primi premii, persoane juridice indiferent de natura acestora, persoane fizice autorizate precum si persoanele fizice cu varsta sub 18 ani.

Pot participa doar persoanele care au achizitionat in perioada campaniei produse de tamplarie  marca TROCAL 76 mm sau KÖMMERLING76 mm si care au completat corect, complet si inteligibil formularul de inscriere  la Tombolă disponibil online pe site-ul www.deciziata.ro.

Prin participarea la aceasta campanie, participanţii sunt de acord să se supună şi să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date de consumatori a Organizatorului şi a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul concursului. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea câştigătorilor campaniei.

Regulamentul este disponibil pe website-ul www.deciziata.ro  si la sediul SC PROFINE ROMANIA SRL din localitatea Bragadiru, sos. Alexandriei, nr.152-156, jud. Ilfov.

 

SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Înscrierea în concurs se face prin intermediul completarii online a  formularului de inscriere existent pe site-ul www.deciziata.ro, în perioada 1 iunie 2015 – 25  noiembrie 2015.

Prin completarea formularului de inscriere existent pe site-ul www.deciziata.ro, participantii la campanie isi exprima in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor personale de catre Organizatorii Campaniei.

Pentru a putea participa la acest concurs şi pentru a se înscrie în mod oficial în concurs, este obligatoriu ca participantul să respecte toate condiţiile înscrise în prezentul regulament.

Următoarele informaţii trebuie completate în mod obligatoriu la înscrierea în concurs: nume, prenume, localitate, nr. telefon, email. Aceste informatii vor fi completare in mediul online pe formularul de inscriere.

Furnizarea acestor date de către participant înscrierii in tragerea la sorți din finalul concursului reprezintă acordul implicit al acestuia că datele respective pot fi folosite pe perioada concursului. După ce datele de mai sus au fost furnizate și verificate, se vor introduce in sistemul centralizator care se va constitui într-o bază de date din care se vor extrage castigatorii.

Extragerea câştigătorilor va avea loc pe 02 decembrie 2015, la sediul Mediapost Hit Mail, in prezenta unui reprezentant al acesteia, a unui notar public si a unui reprezentant Profine Romania,  iar lista câştigatorilor va fi publicată pe site-ul www.deciziata.ro pana la data de 31 decembrie 2015. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage si 8 rezerve, cate 2 pentru fiecare castigator.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE ŞI ALOCAREA PREMIILOR PRIN TRAGERE LA SORŢI

În cadrul campaniei “Castiga cu Trocal 76 mm si Kömmerling76 mm“  sunt acordate 4 (patru) premii fiecare în valoare de 500 Euro. Valoarea totală a premiilor va fi de 2000 Euro, suma ce include impozitul pe premiu ce se va retine pentru fiecare castigator. Extragerea câştigătorilor va avea loc pe 02 decembrie 2015. Premiile se vor acorda in lei, la cursul din ziua acordarii.

Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul www.deciziata.ro.ro timp de doua săptămâni. Caştigătorii vor fi informati asupra castigului prin intermediul unui apel telefonic.

Pentru a fi validat drept câştigător, participantul la Campanie, desemnat câştigător trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

A. Să îndeplinească condiţiile descrise în Secţiunea 3 a prezentului Regulament;

B. Sa raspundă la telefon/email când va fi contactat de către organizator sau reprezentanţii acestuia, pentru a i se acorda premiul.

C. Sa faca dovada achizitionarii de produse  de tamplarie marca TROCAL 76mm sau KÖMMERLING76 mm  in perioada Campaniei, in acest sens urmand sa prezinte organizatorului – contract de executie tamplarie si proces verbal de receptie. Organizatorul nu este raspunzator de pierderea sau deteriorarea  actelor ce dovedesc achizitionarea de produse de  tamplarie marca Trocal 76 mm sau Kömmerling76 mm.

Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, în termen de 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorti, in intervalul orar 10:00 – 17:00. Daca în urma contactării participantul nu răspunde la telefon, acesta pierde calitatea de câştigător, apelandu-se la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase. In cadrul apelului telefonic castigatorilor li se va solicita sa transmita, la o adresa de email ce va fi comunicata in acel moment, copia cartii de identitate valabile, dovada achizitionarii de produse tamplarie marca TROCAL 76 mm sau  KÖMMERLING76 mm pe durata desfasurarii Campaniei si extrasul de cont de la un cont curent in lei, deschis la o banca din Romania, pe numele sau.

Premiile se acorda castigatorilor prin virament bancar, in conturile indicate prin intermediul extraselor de cont, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la validare.

Un premiu se considera acordat in momentul vizualizarii sumei corespunzatoare in contul castigatorului.

Participantul la Campanie, desemnat câştigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a îndeplini cel puţin una dintre condiţiile prezentate mai sus, îşi pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului. Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia sa, sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizatori, materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul ) sa emita pretentii financiare din partea organizatorului.

 

SECŢIUNEA 6. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Organizatorul, precum şi alte persoane implicate în Campanie nu îşi asumă nici o răspundere pentru eventualele greşeli de tipar de pe comunicările publicitare.

Reclamatiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea organizatorului. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

 

SECŢIUNEA 7. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor / câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei in vigoare. Participantul la campanie, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

 

SECŢIUNEA 8. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament,  Forta Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei.

 

SECŢIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale.

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII

In cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. Prezentul regulament este guvernat de legislaţia românească. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule şi neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu onora cereri susceptibile de abuz sau tentativa de frauda.

top